Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Štát sprísni kontrolu zahraničných investícií

Od 1. marca začína platiť nový zákon o preverovaní zahraničných investícii, ktorý sa zameriava najmä na bezpečnosť krajiny a ochranu kritickej infraštruktúry.

27.2.2023 (SITA.sk) – Od 1. marca začína platiť nový zákon o preverovaní zahraničných investícii, ktorý sa zameriava najmä na bezpečnosť krajiny a ochranu kritickej infraštruktúry. Štát môže investíciu zakázať, aj udeliť miliónovú pokutu. Podrobnosti vysvetľuje advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS.

Popri už existujúcich sankciách na podnikanie so spoločnosťami z Ruska a Bieloruska ide o ďalší krok, ktorý posilní dôkladnú kontrolu investorov z tretích krajín. Nový Zákon o preverovaní zahraničných investícií znamená prísnejšiu kontrolu subjektov so sídlom mimo Slovenska alebo Európskej únie alebo tých, ktorí síce v EÚ sídlia, no sú ovládané z tretích krajín.

Zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o zahraničných investíciách“) nadobudne účinnosť už od 1. marca 2023 a bude sa aplikovať na zahraničné investície realizované po tomto dátume. Nevzťahuje sa na tie, ktoré sa uskutočnili predtým,“ hovorí František Mark Molnár z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Popri už existujúcich reštriktívnych opatreniach predstavuje tento zákon pre firmy ďalší relevantný dôvod na dôkladné due diligence, teda preverenie zmluvných partnerov pochádzajúcich z tretích krajín a na kontrolu predmetu uzatváraných zmlúv,“ dodáva advokát.

Kritická zahraničná investícia, len s preverením ministerstva

Zákon rozdeľuje zahraničné investície na tzv. kritické a ostatné. Rovnako rozdeľuje i práva a povinnosti, ktoré s nimi súvisia.

Kritickou zahraničnou investíciou je investícia, pri ktorej existuje zvýšené riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky. Také budú po novom bez predošlého preverenia vyslovene zakázané. Typy investícií bude svojim nariadením konkretizovať vláda.

Pôjde napríklad o rôzne investície v oblasti obrany, digitálnych služieb, či iných prvkov kritickej infraštruktúry,“ upresňuje JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

V prípade kritických zahraničných investícii bude zahraničný subjekt povinný pred samotným uskutočnením investície podať žiadosť o preverenie na Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR).

Ministerstvo hĺbkovo preverí riziko negatívneho vplyvu tejto investície a vydá následne rozhodnutie, ktorým investíciu buď povolí, povolí ju podmienečne, alebo ju úplne zakáže.

Aj v prípade ostatných, teda „nekritických“ zahraničných investícii, môže subjekt podať žiadosť o preverenie. Takpovediac preventívne preskúmanie ho môže následne ušetriť ťažkostí, ak by MH SR spustilo kontrolu dodatočne na základne iného podnetu.

Na rozdiel od kritickej zahraničnej investície, ide o dvojstupňový proces. V prvom kroku MH SR posúdi riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície. Nejde ešte o hlbšie preverovanie. Ak ministerstvo riziko identifikuje, začne sa rovnaký postup ako pri kritických investíciách,“ vysvetľuje Molnár.

Ak však investíciu neposúdi ako rizikovú, MH SR o tom len zašle potvrdenie a proces sa tým ukončí. Rovnaký právny účinok má tiež, ak MH SR do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie neodošle oznámenie o začatí preverovania zahraničnej investície vôbec.

Čo sa posudzuje?

Ministerstvo hospodárstva a ďalšie konzultujúce orgány budú posudzovať, či môže mať zahraničná investícia vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok SR alebo EÚ. Prihliadať budú najmä na prípadné účinky na fyzickú a virtuálnu kritickú infraštruktúru, vrátane energetickej, dopravnej, vodohospodárskej, infraštruktúry v oblasti zdravotníctva, obrany, volebnej alebo finančnej infraštruktúry a citlivých zariadení, ako aj na pozemky a nehnuteľnosti nevyhnutné pre takúto infraštruktúru.

Čo sa týka subjektu zahraničného investora, bude sa zohľadňovať najmä, či je pod priamou alebo nepriamou kontrolou vlády, štátnych orgánov alebo ozbrojených síl tretej krajiny. Taktiež, či zahraničný investor už bol zapojený do činností ovplyvňujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok v niektorom členskom štáte; alebo či existuje závažné riziko, že zahraničný investor je zapojený do nelegálnej prípadne trestnej činnosti,“ opisuje Ján Azud.

Kontrola a pokuty až do dvoch rokov

Okrem možného posúdenia a preverenia „nekritickej“ zahraničnej investície na základe žiadosti investora, môže MH SR začať preverovanie aj na základe vlastnej iniciatívy alebo podnetu niektorého z určených orgánov. V takom prípade vynechá proces posudzovania rizika negatívneho vplyvu a rovno pristúpi k hĺbkovému preverovaniu zahraničnej investície.

K ex offo posúdeniu môže dôjsť až do dvoch rokov odo dňa uskutočnenia zahraničnej investície,“ upozorňuje Azud s tým, že ministerstvo môže investíciu povoliť, podmienečne povoliť a určiť dodatočné opatrenia, alebo ju zakázať a nariadiť zahraničnému investorovi uskutočnenú investíciu zvrátiť.

Aké ďalšie dôsledky môže priniesť preverovanie zahraničných transakcií a investícií? Okrem zvrátenia zahraničnej investície a obnovenia stavu, ktorý existoval pred jej uskutočnením, môže MH SR uložiť pokutu, a to vo výške od 1% do 2 % súčtu celkového obratu, alebo v prípade, že určenie takejto hodnoty spôsobuje prieťahy v konaní, vo výške od 100 000 Eur do 1 000 000 Eur.

Zákon tiež zavádza možnosť kohokoľvek nepriamo zasiahnuť do dĺžky negociačných procesov pri zahraničných investíciách, a to podaním podnetu na ex offo preverenie. Samozrejme, MH SR nie je takýmto podnetom viazané, no v prípade, že začne s preverovaním, môže takéto konanie neočakávane predĺžiť a tým negatívne ovplyvniť celý negociačný proces,“ približuje Matej Škultéty z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Právnici preto odporúčajú potenciálnym zahraničným investorom podať žiadosť o preverenie na ministerstvo a pred transakciami vykonať due diligence analýzu, či sa nejedná o zahraničnú investíciu v zmysle nového zákona. „Ak pôjde o zahraničnú investíciu väčšieho finančného rozsahu alebo takú, ktorá sa bude okrajovo týkať kritickej infraštruktúry, napr. cez rôzne nadobudnutia subdodávateľov, domnievame sa, že by si tak investori zabezpečili najvyššiu možnú mieru právnej istoty, a to vzhľadom aj na neistú politickú situáciu na Slovensku alebo možné podnety podané s vidinou zmarenia alebo predĺženia negociačných procesov,“ uzatvára Škultéty.

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 1992. Za viac ako 30 rokov svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z najoceňovanejších domácich advokátskych kancelárií, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.

Informačný servis

Viac k témam: Investície, PR, Zahraničné investície
Zdroj: SITA.sk – Štát sprísni kontrolu zahraničných investícií © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií