Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Päť rokov európskej podpory pre slovenské podniky v Číne

Pevninská Čína je jedným z obchodných partnerov Slovenska a práva duševného vlastníctva sú pre rozvoj takéhoto obchodu určujúcim faktorom.

2.9.2022 (Webnoviny.sk) – Pevninská Čína je jedným z obchodných partnerov Slovenska a práva duševného vlastníctva sú pre rozvoj takéhoto obchodu určujúcim faktorom.

Európa vyváža technológie a know-how, bez ochrany sa však podniky z EÚ môžu stať obeťami porušovania právnych predpisov. Ochrana a presadzovanie práv duševného vlastníctva je pre podniky EÚ, ktoré chcú expandovať na nové trhy, veľkou výzvou.

S vývozom v hodnote 2 185 miliónov EUR Slovensko v roku 2021 obchodovalo prevažne so strojmi a dopravnými zariadeniami – najmä s cestnými vozidlami, všeobecnými priemyselnými strojmi a elektrickými strojmi a prístrojmi, čo predstavovalo 1 998 miliónov EUR (91 % vývozu do Číny), ďalej s vyrobeným tovarom v hodnote 75 miliónov EUR (3 % vývozu do Číny) a so surovými materiálmi, predovšetkým s korkom a drevom v hodnote 50 miliónov EUR (2 % vývozu do Číny).

K 1. januáru 2020 existovalo 1,6 milióna platných zápisov ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ), ktoré obsahovali viac ako 4,4 milióna súvisiacich tried tovarov a služieb, pričom ich priemerná ročná miera rastu dosahovala 5,6 % (2010 – 2019). Väčšina prihlášok OZEÚ naďalej pochádzala z EÚ, čo predstavovalo priemerný podiel 68,3 % z celkového počtu prihlášok. Nemecko bolo v rámci EÚ a celého sveta krajinou, ktorá podala najviac prihlášok, za ním nasledovali ďalšie veľké hospodárstva EÚ, ako napríklad, Taliansko, Španielsko a Francúzsko. Informácie o Slovensku sú dostupné tu[1].

Výkonný riaditeľ úradu EUIPO Christian Archambeau v súvislosti s dosiahnutými výsledkami uviedol:

„Počas posledných piatich rokov podporoval projekt IP Key China podnikateľov, MSP, výskumných pracovníkov a tvorivých inovátorov pri ochrane ich duševných práv, ktoré zabezpečujú budúcnosť ich podnikania v Číne. Tešíme sa, že budeme naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní dialógu o duševnom vlastníctve, ktorý je základnom zlepšovania transparentnosti a predvídateľnosti systémov duševného vlastníctva.“

Projekt dopĺňal dialóg o duševnom vlastníctve medzi EÚ a Čínou a príslušnú pracovnú skupinu, ktorú koordinovali EÚ a Čína. Tieto činnosti preto účinne podporili záujmy podnikov v EÚ tým, že rozvinuli kontakty s Čínou na tému, ako riešiť osobitné výzvy súvisiace s právami duševného vlastníctva.

Výkonný podpredseda a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis pri príležitosti 9. hospodárskeho a obchodného dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Čínou v júli 2022 zdôraznil:

„Je dôležité zabezpečiť primerané rovnaké podmienky pre spoločnosti z EÚ pôsobiace v Číne. EÚ a Čína sú kľúčovými obchodnými partnermi a musíme pokračovať v našom dialógu, aby sme zabezpečili výraznejšie približovanie sa Číny k normám EÚ a medzinárodným normám v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva.“

Úspechy

Počas uplynulých piatich rokov sa práca v rámci projektu IP Key China zameriavala na uľahčenie prístupu na trh pre firmy, podniky a inovátorov z EÚ, a to prostredníctvom spolupráce s čínskymi orgánmi, podnikateľskými združeniami a inými verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami. Tento prínos sa dosiahol vďaka lepšiemu pochopeniu trhu a zlepšeniu uplatňovania právnych predpisov v oblasti duševného vlastníctva a systémov presadzovania práv duševného vlastníctva v Číne.

Na základe spoľahlivých posúdení čínskych právnych predpisov, ktoré poskytol projekt IP Key China, bolo možné identifikovať hlavné rozdiely vo vzťahu k rovnocenným právnym predpisom v oblasti duševného vlastníctva v EÚ. Analýza sa týkala širokej škály aspektov, akými sú reakcia na falšovanie a pirátstvo, postupy riešenia sporov týkajúcich sa duševného vlastníctva, všeobecné presadzovanie práv duševného vlastníctva a poznatky, ktoré boli poskytnuté európskym podnikom.

Okrem toho bol projekt zapojený do ďalšej spolupráce s Čínou po podpísaní dvojstrannej dohody medzi EÚ a Čínou o ochrane 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení v EÚ.

Projekt IP Key China takisto významne prispel k začleneniu údajov o ochranných známkach, ktoré sprístupnila Čínska národná správa duševného vlastníctva (CNIPA). To viedlo k tomu, že v nástroji na vyhľadávanie ochranných známok a databáze „TMview“ sa sprístupnilo viac ako 32 miliónov čínskych ochranných známok[2]. Úrad EUIPO a CNIPA v roku 2020 podpísali dohodu o výmene informácií o ochranných známkach, v ktorej sa dohodli na vzájomnej výmene údajov o čínskej národnej ochrannej známke a o ochrannej známke Európskej únie[3].

Okrem toho sa usporiadala séria seminárov a podujatí, pričom spoločnostiam z EÚ boli sprístupnené aj bezplatné prezenčné a online školenia, ktoré vykonávali odborníci na duševné vlastníctvo, ako aj publikácie, prehľady o čínskom trhu a prípadové štúdie. Od svojho založenia v roku 2008 odpovedá 24-hodinová asistenčná služba pre MSP na konkrétne otázky v oblasti duševného vlastníctva v Číne. Jej cieľom je priamo poskytovať služby v oblasti duševného vlastníctva pre MSP, ktoré pôsobia na čínskom trhu alebo majú v úmysle na tento trh vstúpiť.

Prečo Čína

Pevninská Čína je jedným z kľúčových obchodných partnerov EÚ a práva duševného vlastníctva sú určujúcim faktorom pre podniky EÚ realizujúce takýto obchod.

V roku 2021 bola Čína tretím najväčším partnerom pre vývoz tovaru z EÚ (10,2 %), pričom spoločnosti z EÚ vyvážali do Číny tovar za 223,4 miliardy EUR, obchodovali pritom najmä so strojmi a vozidlami (52 % vývozu do Číny), ako aj s iným vyrobeným tovarom (20 %) a s chemickými látkami (15 %)[4]. Tromi najväčšími vývozcami do Číny v EÚ boli Nemecko (104 655 miliónov EUR), Francúzsko (24 028 miliónov EUR) a Holandsko (15 906 miliónov EUR).

Spolupráca EÚ s Čínou v oblasti obchodu sa riadi strategickou víziou EÚ na rok 2019, ktorá podporuje reciprocitu, rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž.

Výzvy

V uplynulých rokoch sa dosiahol významný legislatívny pokrok. Do veľkej miery k tomu prispeli mechanizmy dialógu, zapojenie sietí veľkých zainteresovaných strán a projekt IP Key China. Ochrana a presadzovanie práv duševného vlastníctva v mnohých oblastiach stále nie sú dostatočne účinné a pretrvávajú problémy, ako je nedostatočná transparentnosť a nedostatočné presadzovanie práv duševného vlastníctva[5]. Existujú vážne obavy, najmä pokiaľ ide o výklad požiadaviek patentovateľnosti, nedostatočnú právnu ochranu pred prihláškami ochranných známok podanými v zlej viere[6] a ochranu pre obchodné tajomstvá. Vznikajúcim problémom je zabezpečenie spravodlivého a nediskriminačného zaobchádzania v prípadoch hospodárskej súťaže, ktoré sa začali proti zahraničným držiteľom práv[7].

Budúcnosť

Ďalšia fáza projektu IP Key China v oblasti duševného vlastníctva sa bude zaoberať pokrokom pri zbližovaní čínskych, európskych a medzinárodných noriem v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, pričom sa bude klásť väčší dôraz na aspekty presadzovania práva. Pozornosť sa bude venovať aj posilneniu partnerstiev a strategickej spolupráce s podnikmi pôsobiacimi v Číne, ako aj s priemyselnými združeniami. Budúce úsilia sa zamerajú i na zabezpečenie väčšieho zapojenia odvetvových inštitúcií v EÚ a jej členských štátoch do partnerských výmen s ich čínskymi partnermi o témach spoločného záujmu.

[1] EUIPO Statistics for European Union Trade Marks 1996-01 to 2022-06 Evolution (Štatistika úradu EUIPO pre ochranné známky Európskej únie: vývoj za obdobie od 1996 – 01 do 2022 – 06)
EUIPO Statistics for Community Designs 2003-01 to 2022-06 Evolution (Štatistika úradu EUIPO pre dizajny Spoločenstva: vývoj za obdobie od 2003 – 01 do 2022 – 06).

[2] https://ipkey.eu/en/china/news/ip-key-china-work-achievement-trade-marks.

[3] https://ipkey.eu/en/china/news/virtual-meeting-cnipa-and-signature-agreement-exchange-trade-mark-information.

[4] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220401-1.

[5] https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en.

[6] Ochranné známky: Vplyv zmeny čínskeho zákona o ochranných známkach z roku 2019: Štúdia, bod 2.4 o ochranných známkach nepodaných v dobrej viere: https://ipkey.eu/en/china/activities/impact-2019-amendment-chinese-trademark-law-study..

[7] https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/ANNEX-9_IPKey-China.pdf.

Informačný servis

Viac k témam: Čína, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Päť rokov európskej podpory pre slovenské podniky v Číne © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií