fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou klocher.sk je:

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho: Klocher s.r.o.

IČO: 51 300 320

DIČ: 2120713980

IČ DPH: SK2120713980

Bankové spojenie: . SK33 1111 0000 0014 8393 5007

Zapísaný v oddiely Sro, vložka číslo 41788/T  v obchodnom registri Okresného súdu Trnava

E-mail: kovacova@klocher.sk

Tel. číslo: 0918 448 046

(ďalej len: „Prevádzkovateľ“)

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

 

Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

 1. Základné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ je majiteľom ochrannej známky „klocher“; je držiteľom doménového mena „klocher.sk“, je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku klocher.sk je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu a preberá zodpovednosť za webovú stránku počas trvania platnosti dohody.

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku: klocher.sk (ďalej len „Užívateľ“).

 1. Webová stránka

2.1 Webová stránka klocher.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach klocher.sk.

2.3 Aby Užívateľ mohli webovú stránku klocher.sk využívať, musíte najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidla a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie túto Službu využívať.

 

III. Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

3.1 Registrácia na webovej stránke klocher.sk je dobrovoľná.

3.2 Prevádzkovateľ organizuje na webovej stránke súťaže o vecné ceny, do ktorých sa môžu užívatelia prihlásiť a dobrovoľne poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ), telefónne číslo. V prípade, ak Užívateľ, ktorý sa prihlásil do súťaže realizovanej prevádzkovateľom nedosiahol vek 15 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu takéhoto Užívateľa, ktorý sa považuje za daný vyznačením súhlasu vo formulári na odosielanie súťaží alebo písomne vyjadrený súhlas. Takto získané osobné údaje Prevádzkovateľ použije na účely spojené s organizáciou súťaže, a to najmä na zabezpečenie administratívy spojenej s organizovaním súťaže, za účelom skontaktovania a odovzdania/odoslania vecnej ceny Užívateľovi – výhercovi súťaže (pre účely poštového styku), prípadne za účelom ponuky v možnom pokračovaní súťaže v ďalšom kole a za účelom zasielania reklamných e-mailov na Užívateľom poskytnutú e-mailovú adresu.

3.3 Prevádzkovateľ spracúva Užívateľom dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, a to meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. výlučne za účelom organizovania súťaží na webovej stránke (viď vyššie) a zasielania reklamných e-mailov. Užívateľ vyznačením súhlasu vo formulári na to určenom, dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol Prevádzkovateľovi v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo na účely vytvárania databázy pre účely a potreby súťaží organizovaných Prevádzkovateľom na jeho webovej stránke www.klocher.sk a zároveň dáva výslovný súhlas na poskytnutie osobných údajov pre účely poštového styku a doručovateľskej/kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia vecnej ceny zo súťaže a výslovný súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (mesto/obec) na webovej stránke v súvislosti so zverejnením víťaza súťaže a výhercu vecnej ceny. Užívateľ dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách výslovný súhlas Prevádzkovateľovi so zasielaním reklamných e-mailov elektronickou poštou na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol. Užívateľ dáva súhlasy na dobu neurčitú, po dobu trvania spracúvania osobných údajov na uvedené účely. Užívateľ vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov. Oba súhlasy môže Užívateľ kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu info@klocher.sk. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvané osobné údaje neposkytuje žiadnej tretej strane mimo udelený súhlas a nesprístupňuje žiadnemu príjemcovi.

3.4 Užívatelia prehlasujú, že sú oboznámení so skutočnosťami uvedenými v ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) zákona poučení o svojich právach a ich ochrane v zmysle ust. § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z. z. v nasledovnom rozsahu:

 • 28 Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

§29 Poskytnutie informácií dotknutej osobe
(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. (3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 • 30 Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby
  Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

 1. Užívateľský obsah

4.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho obsahu.

4.2 Užívateľ berie na vedomie, že ,je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

4.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi. Príspevky sú kontrolované, len ak autorom je označený „klocher team, klocher redakcia“.

 1. Duševné vlastníctvo/autorské práva

5.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka klocher.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

5.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov vo fóre klocher.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

 

5.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

 • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.
 • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.
 • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúr, foto-bánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.
 • v prípade, ak má záujem o použitie fotografí, kontaktuje majiteľa autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

 

 1. Porušenie autorských práv, alebo iných práv

 

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na kovacova@klocher.sk a bezodkladne napravíme chybu niektorého z našich registrovaných Užívateľov, ktorí ale akýkoľvek obsah pridávajú dobrovoľne a pod vlastným menom bez koordinácie a priameho vedomia Prevádzkovateľa.

 

VII. Obsah na našich serveroch

 

7.1 Portál klocher.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori a/alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojmi prevádzkovateľa portálu klocher.sk.

 

7.2 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

 

VIII. Odkazy

8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

8.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

 1. Práva a povinnosti užívateľa

9.1 Užívateľ berie na vedomie, že na klocher.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:
– Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

– Odosielať príspevky s erotickým obsahom,
– Propagovať detskú pornografiu,
– Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
– Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,
– Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte.

 

 1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

10.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

XII. Súťaže

 

12.1 Do súťaží na stránke sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov.

12.2 V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa môže zapojiť so súhlasom zákonného zástupcu.

12.3 Osoba, ktorá sa zapojí do súťaží na www.klocher.sk  dáva súhlas na spracovanie osobných údajov. Taktiež súhlasí, že jej emailová adresa môže byť zdieľaná s organizátorom súťaže, alebo so spoločnosťou, ktorá poskytla produkty do súťaže.

 

XIII. Zmena pravidiel

11.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

 

XIV. Blogy

Pravidlá Klocher Blogov

 1. Pravidlá blogov

Platia všetky pravidlá uvedené vo všeobecných pravidlách Klocher dostupných na https://klocher.sk/info/podmienky-pre-pouzivatelov-webovej-stranky

 

 1. Kvalita obsahu

Vyhradzujeme si odstrániť alebo zablokovať obsah, ktorý nebude spracovaný dostatočne kvalitne. Napríklad nebude obsahovať diakritiku, fotografie, príliš málo textu, veľké množstvo chýb. Každý blog by mal tiež obsahovať vystihujúci nadpis a dostatočne dlhý podnadpis.

III. Žiadna politika

V tvojich blogových príspevkoch nemôžeš priamo alebo nepriamo spomínať politikov, politické strany, politické hnutia. Ak si politik, blog môžeš mať, ale platia prvé dve vety tohoto bodu. Tvoj profil a články nebudú odstránené, ak budeš písať o celospoločenských problémoch, alebo napr. ekonomike, vzdelávaní, technológiách, ale nie subjektívne názory podporujúce tvoju agendu, ale náučné, objektívne a faktami podložené texty

 

 1. Blokovanie a zmeny

Klocher si vyhradzuje právo bez udania dôvodu kedykoľvek odstrániť užívateľský profil, alebo blogový príspevok. O tejto skutočnosti budeš informovaný. Vyhradzuje si právo meniť a odstraňovať nastavené kategórie, kľúčové slová v prípade, ak nebudú správne vyplnené. Nekontrolujeme všetok obsah, len náhodne a námatkovo, prípadne nahlásený obsah. Pri článkoch, ktoré sa rozhodneme zdieľať – napríklad na facebooku, instagrame, si vyhradzujeme právo upraviť gramatiku, prípadne preklepy. Do samotného obsahu článku ti vstupovať nikdy nebudeme.

 

 1. Zakázaný obsah

5.1 Obsah, ktorý nie je tvoj a nie je originálny.

5.2 Obsah, na ktorého použitie nemáš povolenie.

5.3 Akákoľvek diskriminácia, neznášanlivosť v akejkoľvek podobe.

5.4 Iný obsah porušujúci zákony Slovenskej Republiky.

5.5 Súťaže, aktivácia užívateľov.

Akékoľvek súťaže na profiloch a iný obsah, ktorý žiada aktivitu od užívateľov mimo žiadostí o spätnú väzbu vo forme komentára a označenia sledovania sú zakázané. Súťaže musí schvaľovať a dohliadať Klocher.

5.6 Obsah, ktorý nie je pravdivý, nie je podložený overenými informáciami a vydáva sa za fakty, môže spôsobiť škodu inému čitateľovi, či už finančnú, nefinančnú alebo zdravotnú.

 

 1. Citovanie a použité informácie

Ak použiješ informácie z iných webov, vždy uveď zdroj vo forme napísania www adresy, z ktorej čerpáš a pridaním odkazu na stránku, kde informáciu nájde čitateľ tvojho blogového príspevku.

 

VII. Používanie fotografií

Základné pravidlo: Nevyužívaj fotografie, na ktoré nemáš povolenie.

Využívať môžeš nasledovné fotografie:

 • Vlastné fotografie, ktoré si ty zhotovil/a
 • Ktorých autor ti to povolil, verejne to prehlásil, alebo ti to napísal, vypýtal si si povolenie
 • Máš zakúpenú licenciu a tak získavaš povolenie na použitie
 • Povoluje to licencia fotografie. Viac o kvalitných zdrojoch fotografí a zdrojovaní tu.

VIII. Zdrojovanie fotografií

Ku fotografii uveď zdroj priamo pod ňou, takým spôsobom, ktorý povoľuje autor fotografie, alebo poskytovateľ licencie. Napríklad Zdroj: meno autora fotografie, ktorý ti povolil použitie

 

 1. Profily značiek a firemné profily

Profily si môžu vytvoriť fyzické osoby, jednotlivci, skupiny, právnické osoby, akékoľvek organizácie. Od profilov organizácií a firiem je očakávané, že budú pridávať kvalitný, hodnotný, náučný a/alebo zábavný obsah. V prípade, ak budú pridávať reklamné články a články informujúce bez skutočnej pridanej hodnoty o produktoch a službách, profily môžu byť zablokované.

 

 1. Informácie o podujatiach

Profily môžu informovať o podujatiach v pomere 1 informácia o udalosti ku 10 iných, hodnotných článkov.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  1.6. 2018

 

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií