Podstata je charakter osobnosti!

Podstata je charakter osobnosti!

Sociálne siete v dnešnej dobe hýbu svetom. Ak na niekoho narazíte, väčšinou si najprv pozriete všetky fotografie, na ktorých je daná osoba a na základe toho si vytvoríte obraz o človeku. Na Slovensku však vznikla netradičná sociálna sieť. BLINDRTáto sieť je opakom všetkých sietí.


Podstata je charakter osobnosti!

Podstatou nie sú fotky ale spoznávanie ľudí, ich charakterov a osobností bez ohľadu na to ako vyzerajú. Používatelia spolu chatujú bez toho, aby videli svoje fotky, čím sa mažú predsudky a vytvára sa priestor pre fantáziu a otvorenú komunikáciu.

Ce­lý pro­fil s fo­tog­ra­fiou sa uká­že len tím uží­va­te­lom, kto­rí sú si vzá­jom­ne sym­pa­tic­kí aj bez to­ho, aby vi­de­li svoj zov­ňaj­šok. Ak sa aj vy ohá­ňa­te ve­tou, že naj­dô­le­ži­tej­šie je vnút­ro člo­ve­ka a nie zov­ňaj­šok, tak pros­tred­níc­tvom Blin­dru sa v tom bu­de­te môcť utvr­diť. Keď pri­de čas na „lá­ma­nie chle­ba” a váš par­tner uká­že svo­ju fo­tog­ra­fiu, mô­že­te byť veľ­mi mi­lo prek­va­pe­ní a zis­tí­te, že oso­ba na „dru­hej stra­ne” vám se­dí nie­len cha­rak­te­ro­vo, ale aj vý­zo­ro­vo.

blindr.eu

Zakladateľ a riaditeľ Blindr-u, Roman Holič, hovorí: „Do prvej verzie aplikácie sme sa snažili vložiť čo najviac funkcií, no na druhej strane jej ponechať jednoduchosť a prehľadnosť. Pozitívne ohlasy používateľov hovoria o jej kvalite avšak stále pracujeme na ďalších vylepšeniach nie len aplikácie ale aj webu.“

Dnes má Blindr viac ako 31 000 používateľov, ktorí sú spokojní s konceptom a myšlienkou zoznamky a tiež oceňujú novú appku.

[button color=”green” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://play.google.com/store/apps/details?id=miho.blindr&hl=en”]Stiahnutie aplikácie priamo TU[/button].

Zdroj: startitup.sk

PREČÍTAJTE SI TIEŽ  Pootvorené dvere či nota? Tvoja odpoveď na otázku, čo vidíš ako prvé, prezradí mnohé
Google+ Linkedin

Written By :

Magazín, ktorý tvoríme spolu