fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

POZOR! Od dnes platia nové nariadenia: pri prechode do červeného okresu treba certifikát

Od soboty 24. októbra do soboty 14. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania mimo bydliska.

Máte tip? napíšte nám mailom

Osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia sú povinné dodržiavať prijaté opatrenia. Výnimky zo zákazu vychádzania platia:

 • na osobu, ktorá sa preukáže negatívnym testom (RT-PCR testom alebo antigénovým testom z celoplošného testovania) vykonaného od 29. októbra do 8. novembra.
 • na osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a  príslušníkov záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 • na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 • na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • na cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • na cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • na dieťa do desiatich rokov veku,
 • na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,
 • na cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • na cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • na osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 • na osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • na osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • na osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • na osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • na onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • na osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Prečítajte si tiež:
Na Slovensku pribudlo 5 nových prípadov nákazy koronavírusom a jedno úmrtie

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonanom v rámci celoplošného testovania. V okresoch, kde sa uskutoční cez víkend (7. – 8. 11.) druhé kolo testovania, bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí ten doterajší z testovania 29. októbra až 1. novembra. V okresoch zapojených do druhého kola testovania musí byť antigénový test vykonaný v čase od 6. do 8. novembra.

DRUHÉ KOLO CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA

Z testovania majú výnimku okresy s počtom pozitívnych prípadov nižším ako 0,7 percenta. Testovanie sa nerealizovalo v Bratislave, v Košiciach a celkovo sa v priebehu 7. a 8. novembra testovalo v 45 červených okresoch.

PRECHOD ZO ZELENÉHO OKRESU DO ČERVENÉHO

Ktokoľvek, kto sa od 9. novembra bude chcieť pohybovať v takzvaných červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19. Neplatí to pre prechádzanie cez červené okresy. Ak však vystúpite z auta alebo iného dopravného prostriedku musíte mať pri sebe certifikát.

NÚDZOVÝ STAV A ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA

Núdzový stav bol vyhlásený od 1. 10. na nasledujúcich 45 dní a podľa Ústavného súdu je v súlade s Ústavou SR. V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Z pohľadu trestného práva je potrebné upriamiť pozornosť na fakt, že núdzový stav je podľa Trestného zákona krízovou situáciou, ktorá podmieňuje pri niektorých trestných činov spáchaných počas jej trvania možnosť uloženia prísnejších trestov.

Prečítajte si tiež:
Bude lockdown! Dnes o tom rozhodol krízový štáb

Vláda SR schválila zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb.

NOSENIE RÚŠOK A SANKCIE

Od 15. 10. je povinné nosiť rúško aj v interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky osoby nad 6 rokov. Výnimky platia pre deti do 6 rokov (od 3 do 6 je nosenie rúška odporúčané), osoby v exteriéri mimo zastavaného územia obce (min. 5 metrov od osôb mimo dom. V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné, dochádza k porušovaniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého Policajný zbor uloží takejto osobe za priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný Regionálny Úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €.

ĎALŠIE MIMORIADNE OPATRENIA OD 15.10.

– zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness, fitness centrá, kiná, divadlá (výnimka: prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára)

– reštaurácie/bary: interiéri zatvorené, jedlo buď so sebou alebo na terase (stoly dva metre od seba), zatvorené od 22:00

– obchody a ďalšie prevádzky: 1 zákazník na 15 m2 (nevzťahuje sa na deti do 14 rokov)

– obchodné centrá: vstup s teplotou pod 37 stupňov, rovnaké obmedzenie ako v predošlom bode (zratúva sa plocha obchodov, nie spoločných priestorov)

– v čase od 09:00 do 11:00 (pondelok až piatok) môžu v potravinách a drogériách nakupovať iba seniori nad 65 rokov

– informácie o obmedzení hromadných podujatí, o možnosti organizovať podujatia nad 6 osôb nájdete na webe

Máte tip? napíšte nám mailom
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií