fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ústne maturity sa neuskutočnia. Takto vznikne hodnotenie

Ústne maturity sa pre situáciu s novým koronavírusom v tomto školskom roku neuskutočnia v klasickej podobe.

Máte tip? napíšte nám mailom

Maturitné vysvedčenie vznikne spriemerovaním predošlých známok z predmetov.

Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Klasickú maturitu absolvujú iba študenti, ktorí s daným postupom nebudú súhlasiť.

1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum
vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným
vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách,
konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná
časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky
maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Ústne maturity – postup spriemerovaní predošlých známok

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický
priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov.

Doaritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých
ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

V osemročnomvzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú
koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných
dvoch ročníkov.

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje
na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4.
Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo
smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých
známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky
kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho
predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (viď. príloha č. 1).

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi
neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020
nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti
maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto
prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať
o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou
známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne
oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto
predmetu podľa bodu 11.

Prečítajte si tiež:
Youtuber Hoggy prežil jeden deň v koži supermana. Ako to dopadlo?

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na
predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.

Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť
do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu
vykonáva podľa bodu 11.

6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho
hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej
skúšky podľa bodu 11.
7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín
praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre
neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie
k maturitnej skúške.
8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov
do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej
maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe
dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením
žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej
časti maturitnej skúšky.
9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie
do 7. mája 2020.
10. Okresné úrady v sídle kraja
Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti
do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.
10.2. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy
do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej
maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej
pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre
žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli
administratívne hodnotení.
11.1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr
do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky,
ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej
časti maturitnej skúšky používať.11.2. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí
od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej
odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej
zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej
školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického
vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.
11.3. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne.
Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe
k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
11.4. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak
spojení prostredníctvom videokonferencie.
11.5. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v
jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
11.6. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej
skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov
a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
11.7. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti
maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie.
Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č:
OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).

Prečítajte si tiež:
Neuveriteľné VIDEO: Najväčší had na svete dokázal zjesť aj krokodíla

12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom
neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo
elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia
strednej škole.
13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre
žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne
alebo prezenčne.
14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
14.1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky
a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra
2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
14.2. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej
skúšky podľa bodu 11.

15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
postupuje nasledovne:

15.1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej
škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
15.2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
15.3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na
žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky
z cudzieho jazyka.

Máte tip? napíšte nám mailom
Zdroj tasr

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií